1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

My house Unit 3 At home - SBT Tiếng Anh lớp 6

Thảo luận trong 'Môn Tiếng Anh Lớp 6' bắt đầu bởi Cát Tường Vy, 30/6/20.

Lượt xem: 41

 1. Cát Tường Vy Administrator

  My house Unit 3 At home - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết này Đề Thi Việt hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần A. My house (Ngôi nhà của tôi) về chủ đề của Unit 3: At home (Ở nhà), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh lớp 6. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

  My house Unit 3 At home - SBT Tiếng Anh lớp 6

  1. Put in this, that, these or those and the name of the object. - Điền this, that, these hoặc those và tên đồ vật
  2020-06-30_16-46-59.png
  2. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau

  board - boards
  1. What is this/that? It’s a(an) _________. (Đây là/ Kia là những gì? Nó là ___________.)
  2. What are these/those? They’re ________. (Đây là/ Kia là những gì? Chúng là ___________.)
  • b) What is that? - That is a table lamp.
  • c) What are those? - Theys are chairs.
  • d) What are these? - They are books .
  • e) What is this? - This is an armchair.
  • f) What is that? - It is a stereo.
  • g) What are these? - They are chair.
  • h) What is that? - That is a table.
  3. Complete the dialogues - Hoàn thành các đoạn hội thoại
  • a) How many people are there? - There are five people.
  • b) How many people are there? - There are seven people.
  • c) How many people are there? - There are twelve people.
  • d) How many people are there? - There are four people.
  • e) How many people are there? - There are eight people.
  • f) How many people are there? - There are three people.
  4. Write the sentences - Viết câu
  • b) What is her name?
   Her name is Hoa.
   How old is she?
   He is eleven years old.
  • d) What is her name?
   His name is Lan.
   How old is he?
   He is ten years old.
  • d) What is his name?
   His name is Hung.
   How old is he?
   He is twelve years old.
  • e) What is her name?
   Her name is Mai.
   How old is she?
   She is fourteen years old.
  • f) What is his name?
   His name is Trung.
   How old is he?
   He is fifteen years old.
  • g) What is her name?
   Her name is Thuy.
   How old is she?
   She is twenty years old.
  5. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau
  • a) This / hat
   => This is a hat.
  • b) That/ball
   => That is a ball.
  • c) This / armchair
   => This is an armchair.
  • d) These / televisions
   => These are televisions.
  • e) Those / lamps
   => Those are lamps.
  • f) This / stereo
   => This is a stereo.
  6. Write the correct questions and answers - Viết câu hỏi và câu trả lời đúng
  • a) This / desk
   => What is this? - It's a desk.
  • b) That / stool
   => What is that? - That is a stool.
  • c) These / armchair
   => What are these? - These are armchairs.
  • d) That / table
   => What is that? - That is a table.
  • e) Those / window
   => What are those? - Those are windows.
  • f) This / couch
   => What is this? - This is a couch.
  7. Write the sentences with too - Viết câu với too

  Example: he / pupil // she / pupil

  He is a pupil. She is a pupil, too.
  • a) Lan / teacher // Mai / teacher
   => Lan is a teacher. Mai is a teacher, too.
  • b) We / engineers // they / engineers
   => We are engineers. They are engineers, too.
  • c) Mr. Hoang / worker // Mr. Thanh / worker
   => Mr. Hoang is a worker. Mr. Thanh is a worker, too.
  • d) Miss Hoa / doctor // Miss Linh / doctor
   => Miss Hoa is a doctor. Miss Linh is a doctor, too.
  8. Write the questions and answers. - Viết câu hỏi và câu trả lời

  Example: Mrs. Nga / forty-three years old / 4 people

  => How old is Mrs. Nga? She is forty-three years old.

  => How many people are there in her family? There are four people.
  • a) Ngan / fourteen years old / 5 people
   => How old is Ngan? She is fourteen years old.
   => How many people are there in her family? There are five people.
  • b) Chi / fifteen years old / 3 people
   => How old is Chi? She is fifteen years old.
   => How many people are there in her family? There are three people.
  • c) Hung / ten years old / 7 people
   => How old is Hung? He is ten years old.
   => How many people are there in his family? There are seven people.
  • d) Mr. Thanh / sixty years old / 2 people
   => How old is Mr. Thanh? He is sixty years old.
   => How many people are there in his family? There are two people.
   

Chia sẻ trang này