1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence - Ngữ pháp tiếng Anh

Thảo luận trong 'Ngữ Pháp Tiếng Anh' bắt đầu bởi Quốc Anh, 11/1/18.

Lượt xem: 1,519

 1. Quốc Anh Moderator

  Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence - Ngữ pháp tiếng Anh - Câu nhấn mạnh là một dạng câu giúp người sử dụng nhấn mạnh vào các thành phần khác nhau trong câu. Bài viết cung cấp những quy tắc cơ bản để sử dụng thành thạo cấu trúc nhấn mạnh (hay còn gọi là câu chẻ) trong tiếng Anh.

  Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence - Ngữ pháp tiếng Anh

  A. LÝ THUYẾT:

  I. Khái niệm:

  • Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) được dùng để nhấn mạnh vào một đối tượng hay một sự vật, sự việc nào đó
  • Thường được chia làm hai vế: Vế chính và vế sử dụng mệnh đề quan hệ.
  • Được dùng để nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ hoặc trạng từ trong câu.
  Ví dụ:

  My brother collected these foreign stamps.

  -> It was my brother who collected these foreign stamps.

  I met Daisy on the way to school.

  -> It was Daisy who(m) I met on the way to school.

  We first met in December.

  -> It was in December that we first met.

  II. Cấu trúc:
  • Nhấn mạnh chủ ngữ:
   • Chủ ngữ là người: It + is / was + Noun / pronoun (người) + who/that + V + O
  Ví dụ:

  Mr. Hung teaches English at my school
  -> It is Mr Hung who/that teaches English at my school
  • Chủ ngữ là vật: It + is / was + Noun (vật) + that + V + O
  Ví dụ:

  My dog made neighbors very scared.
  -> It was my dog that made neighbors very scared.
  • Nhấn mạnh tân ngữ:
   • Tân ngữ là người: It + is / was + Noun / pronoun (người) + who(m) + S + V
  Ví dụ:

  He gave his wife the whole confidential document.
  -> It was his wife that/whom he gave the whole confidential document.
  • Tân ngữ là vật: It + is / was + Noun (vật) + that + S + V
  Ví dụ:

  My brother bought an old motorbike from our neighbor.
  -> It was an old motorbike that my brother bought from our neighbor.
  • Nhấn mạnh trạng từ: It + is / was + Adverbial phrase + that + S + V
  Ví dụ:

  We first met in December.

  -> It was in December that we first met.
  • Câu chẻ bị động:
   • Tân ngữ là người: It + is / was + Noun / pronoun (person) + who + be + V-pII
  Ví dụ:

  Fans gave that singer a lot of flowers.

  → It was that singer who was given a lot of flowers.
  • Tân ngữ là vật: It + is / was + Noun (thing) + that + be + V-pII
  Ví dụ:

  People talk about this film.

  → It is this film that is talked about.

  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Bài tập 1
  : Viết lại câu sử dụng câu chẻ

  1. She bought the car from Tom.

  …………………………………………………………………..

  2. My secretary sent the bill to Mr. Harding yesterday.

  …………………………………………………………………..

  3. We are coming to stay with Jane this weekend.

  …………………………………………………………………..

  4. The president makes the important decisions.

  …………………………………………………………………..

  5. I’m looking forward to physics exam.

  …………………………………………………………………..

  6. I lost my wallet somewhere in there.

  …………………………………………………………………..

  7. I was born and grew up in a small village.

  …………………………………………………………………..

  8. My teacher helped me a lot of with my study last semester.

  …………………………………………………………………..

  9. The headmaster gave Tam a bicycle as a scholarship.

  …………………………………………………………………..

  10. Your carelessness caused the accident

  …………………………………………………………………..

  Hướng dẫn giải:

  1. She bought the car from Tom.

  -> It was Tom that she bought the car for.

  2. My secretary sent the bill to Mr. Harding yesterday.

  -> It was Mr. Harding that my secretary sent the bill yesterday.

  3. We are coming to stay with Jane this weekend.

  -> Is is this weekend that we are coming to stay with Jane.

  4. The president makes the important decisions.

  -> It was the president who makes the important decisions.

  5. I’m looking forward to physics exam.

  -> It is physics exam that I'm looking forward to.

  6. I lost my wallet somewhere in there.

  -> It was my wallet that I lost somewhere in there.

  7. I was born and grew up in a small village.

  -> It was a small village that I was born and grew up.

  8. My teacher helped me a lot of with my study last semester.

  -> It was my teacher who helped me a lot with my study last semester.

  9. The headmaster gave Tam a bicycle as a scholarship.

  -> It was the headmaster who gave Tam a bycicle as a scholarship.

  10. Your carelessness caused the accident

  -> It was your carelessness that caused the accident.
   

Chia sẻ trang này